BLOKOWANIE POLOWAŃ. ODPOWIEDŹ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PO INTERWENCJI ŁOWCZEGO KRAJOWEGO

BLOKOWANIE POLOWAŃ. ODPOWIEDŹ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PO INTERWENCJI ŁOWCZEGO KRAJOWEGO

Myśliwi chcą bezpiecznie i w spokoju polować. Polować, czyli wypełniać obowiązki narzucone im prawnie i statutowo. Niestety nie mogą tego robić ze względu na blokowanie ich działań przez mniej lub bardziej zorganizowane grupy pseudoekologów. W związku z tym Łowczy Krajowy, Albert Kołodziejski, 12 kwietnia br. wystosował pismo do Komendanta Głównego Policji o podjęcie kroków, które miałyby blokowanie polowań ukrócić

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji poddało analizie ww. problematykę w kontekście możliwych naruszeń przepisów prawa. Wynika z niej, że „w przypadku realizacji przez kola łowieckie zadań postawionych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną w ramach walki z afrykańskim pomorem świń na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r. poz. 1967 zwanej dalej o.z.z.), może dojść do popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 78 pkt 5 o.z.z.”. Natomiast w przypadku polowań zbiorowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 233 z późn. zm.) analiza Biura Prewencji KGP wykazała, że „w niektórych przypadkach, w zależności od indywidualnych okoliczności zdarzenia zachowanie osób, które dopuszczają się blokowania polowań zbiorowych, można oceniać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.)”.

Ponadto, jak czytamy w dokumencie „dostrzegając istotę problemu” Biuro Prewencji wystąpiło z tą informacją do wszystkich komend wojewódzkich/Stołecznych Policji. Dodatkowo poprosiło o współpracę lokalnej policji z kołami łowieckimi w sprawie blokowania polowań.