Termin egzaminów dla kandydatów do PZŁ – listopad 2021

Termin egzaminów dla kandydatów do PZŁ – listopad 2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 5 ust. 2 oraz § 16  ust. 1   Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zarządza j/n:

  1. Wyznacza się termin egzaminu pisemnego (test wyboru), mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania na dzień 23.11.2021r. o godz. 08:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku przy ul. Nowowiejskiej 13.
  2. Wyznacza się termin egzaminu ustnego, mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w dniach 23.11.2021r. od godz. 11:00.
  3. Wyznacza się termin egzaminu praktycznego, mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w dniu 24.11.2021r. o godz. 9:00 na Strzelnicy Myśliwskiej w Miastku. Na egzamin praktyczny (strzelecki) należy stawić się z opiekunem, oraz stosowną ilością amunicji.
  4. Wnioski o przystąpienie do egzaminu należy przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (szkoleniaslupsk@pzlow.pl) do siedziby tut. ZO, według załączonego wzoru wraz z załącznikami do dnia 15.11.2021r. Osoby, które nie złożą wniosku w terminie, nie będą miały możliwości przystąpienia do egzaminu.
  5. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego zdający ma prawo przystąpić do egzaminu praktycznego bez względu na wynik egzaminu ustnego.
  6. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywać się będzie egzamin należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, korzystając z zapewnionych przez organizatora środków dezynfekujących. Rekomenduje się zakładanie maseczek zakrywających usta i nos.
  7. Osoby, które źle się czują, miały objawy chorobowe, są na kwarantannie, miały kontakt z osobami chorymi lub poddanymi kwarantannie w czasie krótszym, niż  14 dni od daty egzaminu, przebywały w miejscach, z których powrót wymaga poddania się kwarantannie i nie odbyły tej kwarantanny nie mogą przystąpić do egzaminu.
  8. W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z biurem tut. Zarządu Okręgowego.

Darz Bór

Załącznik: Wniosek o dopuszczenie do egzaminu